Hubert Knulst

Ambassador of Nature

Expanding The Universe With New Ideas

Privacy

(English translation below)

Privacy

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen wanneer je onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Dit privacybeleid is van toepassing op onze diensten. Je dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Privacy

We are aware that you place your trust in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will let you know what data we collect when you use our website and why we collect this data. This privacy policy applies to our services. You should be aware that we are not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you indicate that you accept the privacy policy. We respect the privacy of all users of our site and ensure that the personal information you provide is treated confidentially.

Cookies

When you leave a comment on our site, you can indicate whether your name, e-mail address and site may be stored in a cookie. We do this for your convenience so that you do not have to enter this information again for a new response. These cookies are valid for one year. When you visit our login page, we store a temporary cookie to check whether your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is deleted as soon as you close your browser. Once you log in, we will store some cookies in connection with your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options 1 year. If you select “Remember Me”, your login will be saved for 2 weeks. As soon as you log out of your account, login cookies will be removed. When you edit or publish a message, an additional cookie is stored by your browser. This cookie contains no personal data and only contains the post ID of the article you have edited. This cookie expires after one day.

Embedded content from other sites

Posts on this site may contain embedded content (for example, videos, images, messages, etc.). Embedded content from other sites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other site. These sites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including recording your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that site.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we keep your data

When you leave a comment, that comment and the metadata of that comment will be saved forever. This way we can automatically recognize and approve follow-up comments instead of moderating them. For users who register on our site (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Site administrators can also view and edit this information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request an exported file of the personal information we hold about you, including any information you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include data that we are required to keep for administrative, legal or security purposes.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Subscribe to my newsletter: