Hubert Knulst

Ambassador of Nature

Expanding The Universe With New Ideas

Refund & Return Policy

(English version below)

Overzicht

Ons restitutie- en retourbeleid is 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds je aankoop, kunnen we je geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden. Om in aanmerking te komen voor retournering, moet je artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten. Verschillende soorten goederen zijn vrijgesteld van terugzending. Bederfelijke goederen zoals etenswaren, bloemen, kranten of tijdschriften kunnen niet worden geretourneerd. We accepteren ook geen producten die intieme of hygiënische goederen, gevaarlijke materialen of ontvlambare vloeistoffen of gassen zijn.

Extra niet-retourneerbare artikelen:

Cadeaubonnen
Downloadbare softwareproducten
Sommige gezondheids- en persoonlijke verzorgingsartikelen

Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig. Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant. Er zijn bepaalde situaties waarin slechts gedeeltelijke restituties worden verleend:

Boek met duidelijke gebruikssporen
CD, DVD, VHS-band, software, videogame, cassettebandje of vinylplaat die is geopend.
Elk item dat niet in de originele staat is, is beschadigd of ontbrekende onderdelen om redenen die niet te wijten zijn aan onze fout. Elk artikel dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd

Terugbetalingen

Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling. Als u wordt goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of oorspronkelijke betaalmethode toegepast.

Late of ontbrekende terugbetalingen

Als je nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst je bankrekening opnieuw. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan even duren voordat uw terugbetaling officieel wordt bijgeschreven. Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt geboekt. Als je dit allemaal hebt gedaan en je terugbetaling nog steeds niet hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via contact@hubertknulst.nl.

Verkoop artikelen

Alleen regulier geprijsde artikelen kunnen worden gerestitueerd. Sale artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Ruilen

We vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als je het wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail op contact@hubertknulst.nl en stuur je artikel naar: Hoogstraat 47, 3131 BL Vlaardingen, Nederland.

Geschenken

Als het artikel bij aankoop als cadeau was gemarkeerd en rechtstreeks naar u werd verzonden, ontvangt u een cadeaubon voor de waarde van uw retourzending. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, wordt er een cadeaubon naar u gemaild. Als het artikel niet als cadeau was gemarkeerd toen het werd gekocht, of als de cadeaugever de bestelling naar zichzelf heeft laten verzenden om het later aan jou te geven, sturen we een terugbetaling naar de cadeaugever en zullen zij je retourzending te weten komen.

Verzending

Om uw product te retourneren, moet u uw product opsturen naar: Hoogstraat 47, 3131 BL Vlaardingen, Nederland. U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending in mindering gebracht op uw terugbetaling. Afhankelijk van waar je woont, kan de tijd die het duurt voordat je omgeruilde product bij je is, variëren.

Als je duurdere artikelen retourneert, kun je overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. We kunnen niet garanderen dat we je geretourneerde artikel zullen ontvangen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via contact@hubertknulst.nl voor vragen met betrekking tot terugbetalingen en retouren.

Overview

Our refund and returns policy lasts 14 days. If 14 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange. To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging. Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase. Please do not send your purchase back to the manufacturer. There are certain situations where only partial refunds are granted:

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund. If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again. Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted. Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted. If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at contact@hubertknulst.nl.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at contact@hubertknulst.nl and send your item to: Hoogstraat 47, 3131 BL Vlaardingen, The Netherlands.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you. If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: Hoogstraat 47, 3131 BL Vlaardingen, The Netherlands. You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund. Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary. If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at contact@hubertknulst.nl for questions related to refunds and returns.

Subscribe to my newsletter: