Hubert Knulst

Ambassador of Nature

Expanding The Universe With New Ideas

Terms and Conditions

(English version below)

KVK 68584601

BTW NL 001 574 382 B07

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. Gebruiker: Hubert Knulst Innovation & Integration

1.2. Opdrachtgever: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Hubert Knulst Innovation & Integration.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.

2.2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met opdrachtgever de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.

2.5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.

2.6. Gebruiker kan ten voordele van opdrachtgever afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Levering van diensten en online producten

3.1. Gebruiker biedt downloadbare producten via het shop gedeelte op de website www.hubertknulst.nl . Deze worden direct door opdrachtgever afgenomen, via een geautomatiseerde order en betalingssysteem. Voor deze producten gelden de EU regels voor de verkoop van online goederen. De voorwaarden voor herroeping kunnen teruggevonden worden op de pagina www.hubertknulst.nl/shop/refund-turn-policy/

3.2. Gebruiker levert consultancy diensten aan opdrachtgevers die online of op locatie voldaan kunnen worden. Deze diensten worden afgenomen na een offerte traject dat dat volgt na een persoonlijk gesprek. Een offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.

3.3. Indien opdrachtgever de offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de offerte en is gebruiker gerechtigd de offerte te wijzigen of in te trekken.

3.4. Gebruiker heeft het recht om een offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever.

Artikel 4: Overeenkomst Consultancy Diensten

4.1. De overeenkomst van Consultancy Diensten wordt schriftelijk bevestigd door opdrachtgever en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.

4.2. In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is het uurtarief of de overeengekomen totaal prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of een van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen totaal prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.

4.3. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal gebruiker zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.

4.4. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het resultaat van het voorgaande deel.

4.5. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door opdrachtgever niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.

4.6. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen met een opzegtermijn van een maand. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd. Daarnaast kan gebruiker de overeenkomst zonder opzegtermijn opschorten of beëindigen wanneer opdrachtgever in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. De overeenkomst kan door opdrachtgever niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.

4.7. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.

4.8. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien opdrachtgever verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl opdrachtgever hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.

4.9. Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de diensten zijn verricht door gebruiker en het verschuldigde bedrag is betaald door opdrachtgever.

4.10. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

5.1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

5.2. Opdrachtgever behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.

5.3. Indien opdrachtgever binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 6: Honorarium

6.1. Het uurtarief van gebruiker is exclusief omzetbelasting, reiskosten en andere onkosten.

6.2. In plaats van een uurtarief kan er vooraf of tussentijds een totaalbedrag worden overeengekomen.

6.3. Betalingen die als donaties worden aangemerkt, vallen niet onder de ANBI regeling en zijn als zodanig niet belasting aftrekbaar.

Artikel 7: Prijzen en betaling

7.1. Prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW.

7.2. Prijzen vermeld in offertes zijn exclusief BTW en wordt dit wordt duidelijk aangegeven.

7.3. Betaling van bestellingen via de website worden direct via een geautomatiseerd systeem afgehandeld.

7.4. Betaling van Consultancy diensten dient te geschieden voor aanvang van de opdracht tot uitvoering, op een door gebruiker aangewezen wijze en in valuta waarin is gefactureerd. Of indien een alternatief betaling schema is overeengekomen.

7.5. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.

7.6. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. De particuliere opdrachtgever is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Opdrachtgever is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.

7.7. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de opdrachtgever. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.

7.8. Betalingen van opdrachtgever strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer opdrachtgever anders aangeeft bij de betaling.

7.9. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van opdrachtgever tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag opdrachtgever de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op een van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

7.10. Gebruiker is gerechtigd om opdrachtgever een voorschot te laten betalen. Opdrachtgever is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.

8.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

8.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.

8.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, een van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.

8.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van opdrachtgever is opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.

8.6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.

9.2. Alle kennis die gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van opdrachtgever.

Artikel 10: Gegevens

10.1. Gegevens van opdrachtgever worden door gebruiker vertrouwelijk behandeld en worden, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, nimmer doorverkocht aan derden.

10.2. Gegevens van opdrachtgever worden door gebruiker beperkt gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan.

Artikel 11: Overmacht

11.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met opdrachtgever, opgeschort. Gebruiker stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.

11.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..

11.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.

11.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.

11.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

12.2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

English Version

Chamber of Commerce 68584601

VAT NL 001 574 382 B07

Terms & Conditions

Article 1: Definitions

1.1. User: Hubert Knulst Innovation & Integration

1.2. Client: natural and legal persons who enter into an agreement with Hubert Knulst Innovation & Integration.

Article 2: General

2.1. These terms and conditions apply to all quotations and agreements between the User and the Client, unless expressly deviated from in writing.

2.2. The User expressly rejects the applicability of any conditions of the Client.

2.3. If any condition is wholly or partially void or destroyed, the remaining conditions will remain in full force and effect. The User will then, together with the Client, replace the void or voided condition with a new condition. The new condition is drawn up according to the purpose and intent of the condition to be replaced.

2.4. These terms and conditions also apply to agreements in which the User engages third parties for the implementation.

2.5. If a condition is unclear, it must be interpreted in the spirit of these conditions. This explanation is also used when a situation has arisen that is not regulated in these conditions.

2.6. The User can deviate from or implement these terms and conditions in a different way for the benefit of the Client. However, this does not mean that these terms and conditions do not apply. User reserves the right to demand compliance with these conditions.

Article 3: Delivery of services and online products

3.1. User offers downloadable products via the shop section of the website www.hubertknulst.nl. These are purchased directly by the Client, via an automated order and payment system. The EU rules for the sale of goods online apply to these products. The conditions for revocation can be found on the page www.hubertknulst.nl/shop/refund-turn-policy/

3.2. User provides consultancy services to clients that can be met online or on location. These services are purchased after a quotation process that follows a personal meeting. A quotation is without obligation and valid for 14 days after the date.

3.3. If the Client has not accepted the quotation in writing within the term, the quotation lapses and the User is entitled to change or withdraw the quotation.

3.4. User has the right to change or withdraw a quotation if it is based on incorrect or incomplete information provided by the Client.

Article 4: Consultancy Services Agreement

4.1. The Consultancy Services agreement is confirmed in writing by the Client and entered into for an indefinite period of time unless the nature or content of the agreement dictates otherwise.

4.2. The agreement describes the services that will be provided and includes the hourly rate or the agreed total price. If it appears in the interim that the agreement is not sufficient or if one of the parties wants to change the agreement, this can be done in mutual consultation. The agreed total price can then also be changed if necessary. The change is agreed in writing.

4.3. In the execution of the agreement, the User will adhere to the requirements of good workmanship. User performs the agreement to the best of his knowledge and ability. This is based on the state of science known at that time. User only has a best efforts obligation and gives no guarantees to achieve an intended result.

4.4. When the agreement can be divided into separate parts, the User can choose to invoice these separately. User can suspend parts of the agreement if he needs approval for the result of the previous part.

4.5. User has the right to change or withdraw the agreement if this agreement is based on incorrect or incomplete information provided by the Client. The User can suspend the agreement or charge additional costs if the necessary information is not provided by the Client on time, incorrectly or incompletely.

4.6. User can terminate or change the agreement prematurely with a notice period of one month. The User can terminate or change the agreement without prior notice if there are circumstances that make the execution of the agreement impossible or as a result of which the unaltered maintenance of the agreement cannot be required of the User. In addition, the User can suspend or terminate the agreement without notice if the Client acts contrary to the agreement or these terms and conditions. The agreement cannot be terminated or changed by the Client in the interim.

4.7. At the User’s discretion, the agreement may be performed in whole or in part by third parties.

4.8. The User can suspend or dissolve the agreement with immediate effect if the Client does not or not timely fulfil obligations arising from the agreement or if the User has a well-founded fear that this will occur and this breach of contract justifies suspension or dissolution. In this case, the User has no obligation to pay compensation or compensation, while the Client is obliged to do so due to the breach of contract.

4.9. Termination of the agreement is concluded when the services have been performed by the User and the amount due has been paid by the Client.

4.10. The User has the right to terminate the agreement with immediate effect without a reminder or notice of default if the Client applies for a suspension of payments, is granted a suspension of payments, applies for bankruptcy or a debt rescheduling scheme, is declared bankrupt or the debt rescheduling scheme is pronounced or his company is closed/liquidated.

Article 5: Change of conditions

5.1. User reserves the right to change these terms and conditions. The amended terms and conditions only come into effect when they have been made known to the Client.

5.2. The Client reserves the right to terminate the agreement within two weeks after the amended terms and conditions have been made known to it.

5.3. If the Client has not responded to the notification within two weeks, the User is entitled to assume that the Client has accepted the changed terms and conditions.

Article 6: Fee

6.1. The User’s hourly rate is exclusive of sales tax, travel costs and other expenses.

6.2. Instead of an hourly rate, a total amount can be agreed in advance or in the interim.

6.3. Payments that are regarded as donations do not fall under the ANBI scheme and are not tax deductible.

Article 7: Prices and payment

7.1. Prices stated on the website include VAT.

7.2. Prices stated in quotations are exclusive of VAT and this is clearly indicated.

7.3. Payment of orders via the website are processed directly via an automated system.

7.4. Payment for Consultancy services must be made before the start of the assignment, in a manner designated by the User and in the currency in which the invoice has been issued. Or if an alternative payment schedule has been agreed.

7.5. Objections to the invoice amount must be reported to the User in writing within 14 days of the invoice date.

7.6. The Client is legally in default if he does not pay within the payment term. The private Client is in default if he remains in default after he has not paid within the payment term nor within the reasonable term after a reminder. The Client owes statutory interest on the outstanding amount from the time of default until the time of full payment.

7.7. If the Client remains in default, all reasonable extrajudicial and customary judicial costs related to the collection will be borne by the Client. Statutory interest is also charged on these costs.

7.8. Payments by the Client first serve to pay the costs of collection, then to pay all interest and finally to pay the principal, even if the Client indicates otherwise when making the payment.

7.9. The Client is never entitled to set off a debt of the User against an invoice without the consent of the User. Objections of the Client against the services provided or the amount of the invoice do not suspend the payment obligations. The Client may not suspend payment for other reasons, unless he can invoke one of the articles under section 6.5.3. of Book 6 of the Civil Code.

7.10. The User is entitled to have the Client pay an advance. The Client is obliged to supplement this advance if the User deems this desirable.

 Article 8: Liability

8.1. If the User should be liable for any damage, the User’s liability is limited to direct damage. The liability of the User is limited to a maximum of the invoice value of the agreement, at least to that part of the agreement to which the liability relates. The liability of the User is in any case limited to the sum for which the User is insured.

8.2. User is never liable for indirect damage, such as consequential damage, lost profit, lost savings and damage due to business interruption. The User is also never liable for damage caused by the fact that the User has relied on incorrect or incomplete information provided by or on behalf of the Client.

8.3. Direct damage is exclusively understood to mean: the reasonable costs incurred to determine the cause and extent of the damage, the reasonable costs incurred to still perform the agreement correctly and reasonable costs to prevent or limit the damage. These costs only fall under direct damage if it is established that the damage is attributable to the User.

8.4. The limitation of the User’s liability is only valid if there is no damage as a direct result of intent or gross negligence on the part of the User, one of his subordinates or engaged third parties.

8.5. If the User cannot or cannot properly fulfil the agreement due to the fault of the Client, the Client is liable for all direct and indirect damage on the part of the User.

8.6. The Client indemnifies the User against any claims from third parties who suffer damage in connection with the execution of the agreement and the cause of which is attributable to others than to the User. If the User should be addressed by third parties for this reason, the Client is obliged to assist the User both in and out of court and to immediately do everything that may be expected of him in that case. If the Client fails to take adequate measures, the User is entitled to do so himself, without notice of default. All costs and damage resulting from this on the part of the User and third parties are fully at the expense and risk of the Client.

Article 9: Intellectual property

9.1. User reserves all intellectual property rights.

9.2. All knowledge that the User acquires through the execution of the agreement concluded may be used by the User for other purposes, unless it concerns confidential data of the Client.

Article 10: Data

10.1. The Client’s data will be treated confidentially by the User and will never be sold to third parties without the Client’s prior permission.

10.2. The Client’s data is used to a limited extent by the User for direct marketing. Direct marketing includes direct mailing and telemarketing.

Article 11: Force majeure

11.1. In the event of force majeure, the obligations of the User arising from the agreement concluded with the Client will be suspended. The User will inform the Client of the force majeure situation as soon as possible.

11.2. In addition to what is understood by force majeure in law and jurisprudence, force majeure also includes all external causes, foreseen or unforeseen, over which the User cannot influence and as a result of which the User is unable to fulfil its obligations. This may include: strikes, technical complications, illness of deployed personnel, government measures, malfunctions, etc.

11.3. User has the right to suspend his obligations during the force majeure situation. User has no obligation to compensate any damage as a result of the force majeure situation.

11.4. Parties have the right to dissolve the agreement if the force majeure situation lasts longer than 60 days. The parties have no obligation to compensate any damage as a result of the dissolution.

11.5. If the User has already partially fulfilled the agreement or can still fulfil it and this part has independent value as such, the User has the right to invoice this part separately. There is a separate agreement, which is why the Client is obliged to pay this invoice.

Article 12: Applicable law and disputes

12.1. All legal relationships to which the User is a party are exclusively governed by Dutch law, even if an agreement is wholly or partially performed abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there.

12.2. The court in the User’s place of business has exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the law prescribes otherwise. Nevertheless, the User has the right to submit the dispute to the competent court according to the law.

12.3. The parties will only appeal to the courts after they have made every effort to settle a dispute in mutual consultation.

Subscribe to my newsletter: